Kontakt

Kontakt

Korrespondenzadress:

Christian Duprel (Sekretär)

23, am Duerf
L-8289 Kielen

Telefon: +352 621 72 89 68
Fax: /

E-Mail: duprel@yahoo.de
Web: www.dtnouspelt.lu

Uspriechpartner fir Néiumellungen an Transfert’en:

Ronny Koch (President)

Telefon: +352 621 37 25 83
E-Mail: ronny.koch@pt.lu

Uspriechpartner fir d’Opstellung vun den Equippen an d’Verléen vun de Mätscher

Steve Schirtz (Responsabel fir d’Equippenopstellung)

Telefon: +352 661 14 94 69
E-Mail: steve.schirtz@pt.lu

Uspriechpartner fir d’Jugend, d’Elteren a Material:

Wilma Schonckert – Van Wissen (Responsabel vun der Jugend)

Telefon: +352 621 30 67 16
E-Mail: wilma@schonckert.com

Uspriechpartner fir d’Geldbetréiung an d’Memberskaarten:

Gerard Hiltgen (Caissier)

Telefon: +352 691 67 64 39
E-Mail: hiltgeng@pt.lu

Bankkonto (CCRA) IBAN LU26 0090 0000 6238 6636
Bankkonto (CCPL) IBAN LU41 1111 7041 8865 0000

Komité:

Fonktioun Numm Kontakt
President KOCH Ronny ronny.koch@pt.lu
Vizepresident LEHNERT Yves comite@dtnouspelt.lu
Sekretär DUPREL Christian duprel@yahoo.de
Caissier HILTGEN Gérard hiltgeng@pt.lu
Beigeurdneten Caissier GÜNTHER Matthias comite@dtnouspelt.lu
Responsabel fir d’Equippenopstellung SCHIRTZ Steve steve.schirtz@pt.lu
Responsabel vun der Jugend SCHONCKERT – VAN WISSEN Wilma wilma@schonckert.com
Responsable fir d’Dammenequippe CILLIEN Claudine comite@dtnouspelt.lu
Member KOCH Luss comite@dtnouspelt.lu
Member BIVER Jo comite@dtnouspelt.lu
Member GEBELE Kevin comite@dtnouspelt.lu
Member EICHER Marc comite@dtnouspelt.lu
Member CILLIEN Claudine comite@dtnouspelt.lu
Member GÜNTHER Matthias comite@dtnouspelt.lu
Member NEYENS Gilles comite@dtnouspelt.lu