VERBANDSRANGLESCHT VUN DER FLTT VUM MOUNT DEZEMBER 2021 😁🏓

Déi néi Verbandsranglëscht vun der FLTT vum Mount Dezember 2021 ass op www.fltt.lu ze fannen.😉🏓
Hei déi 10 bescht aklasséiert Spiller vum DTN, vun weit iwwer 2000 lizenzéierten Spiller, ervirgehuewen, soss gëtt d’Lëscht ze laang. 😉
*
107. RECHT Alain (B1)
111. PERSSON Leif (A3)
119. SAPHY Emmanuel (A3)
167. KOCH Ronny (B1)
183. PALER Christian (B1)
210. NEYENS Gilles (B1)
266. BRAGARD Jérôme (B2)
362. LEHNERT Yves (B3)
402. GEBELE Kevin (B2)
468. SCHIRTZ Steve (C1)